[filename.info logo]
[cn atl.dll][de atl.dll][es atl.dll][fr atl.dll][gb atl.dll][it atl.dll][jp atl.dll][kr atl.dll][nl atl.dll][pt atl.dll][ru atl.dll][us atl.dll]
 

atl.dll overzicht

Het dossier atl.dll is bevat in de volgende software
 • Windows XP Home Edition, Deutsch   Meer informatie
  Versie: 3.0.9435.0
  De datum van het dossier: 2002-08-29 14:00:00
  De grootte van het dossier: 74.810 bytes
  De weg van het dossier: C:\WINDOWS\system32\dllcache\atl.dll
  Toon atl.dll details
 • Windows XP Home Edition, Deutsch   Meer informatie
  Versie: 3.0.9238.0
  De datum van het dossier: 2002-08-29 14:00:00
  De grootte van het dossier: 74.802 bytes
  De weg van het dossier: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_ff9986d7\atl.dll
  Toon atl.dll details

atl.dll werd gevonden in de volgende rapporten:

W32.Blitzdung@mm

Technische details
...Awcodc32.dll Atl.dll Bindfile.dll...
Bron: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.blitzdung@mm.html

W32.Smibag.Worm

Technische details
...deleted by the worm itself. .atl.dll. This is a non-malicious dll...
......
Bron: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.smibag.worm.htmlValid HTML 4.01!